Gdańsk, 16 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania z działalności Eurotel S.A.
Zarząd Eurotel S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe za 2023 rok i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Eurotel S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie z
działalności Eurotel S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Eurotel
S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Zarząd Eurotel SA
Krzysztof Stepokura – Prezes Zarządu
Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu