Gdańsk, 16 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Dotyczące podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych
oraz biegłych rewidentów
Zarząd Eurotel SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Eurotel SA
za 2023 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz wiodący
biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, jak
również spełniał kryteria dotyczące rotacji firmy audytorskiej określone w przepisach
ogólnych i wewnętrznych regułach obowiązujących w badanej Spółce.
Zarząd Eurotel SA
Krzysztof Stepokura – Prezes Zarządu
Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu