Korzystając z uprawnień założycielskich wynikających z odpowiednich zapisów Statutu Spółki oraz Uchwały nr 13 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2017 roku skład Rady Nadzorczej od dnia 17 maja 2017 r., wynoszący 5 osób, przedstawia się̨ następująco:

unknow

Krzysztof Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Płachta urodził się w 1959 roku. W 1984 roku ukończył studia z zakresu transportu morskiego na Wydziale Nawigacyjnym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.
Jest absolwentem Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim w 1999. W latach 1999-2000 studia podyplomowe o specjalności szacowania nieruchomościami organizowane na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obronił dwa państwowe egzaminy uprawniające do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego i maklera papierów wartościowych.

unknow-2

Jacek Foltarz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jacek Foltarz urodził się w 1964 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1992 roku jako współwłaściciel firmy MAW Telecom Gdańsk S.C. W latach 1997 – 1999 był udziałowcem w MAW Telecom Gdańsk Sp. z o.o. Firma zajmowała się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola, a także była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

unknow-3

Marek Parnowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Parnowski ma 57 lat . Posiada wykształcenie średnie zawodowe. W 1976 roku ukończył Policealne Techniczne Studium Zawodowe Szkoły Budownictwa Okrętowego.

unknow-4

Jacek Struk

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Struk – został powołany przez Pana Tomasza Basińskiego, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich – jest członkiem niezależnym. Pan Jacek Struk urodził się 10 grudnia 1967 roku w Gdańsku.

unknow-5

Remigiusz Paszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pan Remigiusz Paszkiewicz urodził się w 1970 roku. Ukończył Politechnikę Warszawską, studium doktoranckie w SGH w Warszawie oraz liczne krajowe jak i zagraniczne podyplomowe studia z zakresu biznesu i finansów. Sprawował wiele funkcji zarządczych i nadzorczych w ogólnopolskich spółkach prywatnych jak i państwowych. Został zgłoszony przez udziałowca znaczącego PKO TFI jako niezależny członek Rady Nadzorczej.


Rada Nadzorcza posiada obecnie w swoim składzie 4 niezależnych członków, co wynika ze sposobu ich wybrania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie złożonego przez nich oświadczenia i jego weryfikacji przez Radę Nadzorczą.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku został powołany przez Radę Nadzorczą ze składu jej członków, trzyosobowy komitet audytu:

Jacek Struk – przewodniczący (niezależny),

Jacek Foltarz – członek komitetu audytu,

Krzysztof Płachta – członek komitetu audytu (niezależny).


Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 (1)

Ocena sytuacji Spółki i GK-11 4 2016

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych za 2015

Sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdań ETL i GK za 2015

Sprawozdanie RN – ocena wniosku zarządu odnośnie podziału zysku za 2015

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015