Wyniki za I kwartał 2024 roku

Osiągnięte wyniki w kategorii przychody skonsolidowane za I kwartał 2024 roku stanowią 88% przychodów osiągniętych w tym samym okresie poprzedniego roku, zaś zysk netto stanowi ok. 70% skonsolidowanego zysku netto za I kwartał 2023 roku. Spadki przychodów dotyczyły głównie sprzedaży w segmencie iDream, ale mimo to całkowity wynik na sprzedaży był lepszy porównując analogiczne okresy. Pogorszenie wyniku netto nastąpiło jednak na skutek wzrostu kosztów, co spowodowane było przede wszystkim wyższymi kosztami sprzedaży jak koszty pracownicze oraz mediów.

Transmisja on-line obrad ZWZA za 2023 rok

Informujemy, że transmisja obrad ZWZA Eurotel SA w dniu 21 maja 2024 roku za rok obrotowy 2023 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2023 rok

Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku wypracowanego za 2023 rok w ten sposób, że na każdą akcję przypadnie dywidenda wysokości 4 zł, a pozostała kwota wypracowanego zysku, zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Rekomendacja wypłaty dywidendy jest kontynuowanie polityki jej corocznego wypłacania przez Spółkę. Wysokość dywidendy zależna jest od wypracowanego zysku, posiadanych środków obrotowych i braku większych planów inwestycyjnych. W kontekście ponoszonych nakładów na adaptację budynku biurowego centrali Spółki, kwota dywidendy stanowiąca 80% wypracowanego zysku jest w opinii Zarządu maksymalną kwotą możliwą do wypłaty w istniejących warunkach przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności działania Spółki.

Wyniki finansowe za 2023 rok

Zarząd Spółki opublikował wyniki osiągnięte przez Eurotel SA oraz Grupę Eurotel w 2023 roku. Wyniki w kategorii przychodów jak i zysku netto są niższe niż w poprzednim do raportowanego roku. Należy przypomnieć, że 2022 rok był rekordowym rokiem i w tym czasie doszło również do zdarzenia jednorazowego, które zwiększyło osiągnięte wyniki za ten okres.

Osiągnięto w 2023 roku przychody wysokości 370 928 tys. zł (433 268 tys. zł skonsolidowane) oraz zysk netto 18 799 tys. zł (16 287 tys. zł skonsolidowane). Na obniżenie wyników złożyło się wiele czynników, głównie o charakterze zewnętrznym, niezależnym od Spółki i prowadzonej przez nią działalności. Zostały one opisane w prezentowanym raporcie. W przypadku spółki zależnej która wykazała stratę na działalności, głównym powodem takiego wyniku były koszty współpracy dotyczącej prowadzenia punktów sprzedaży Xiaomi. Analizując koniec 2023 roku oraz perspektywy jakie pojawiają się w bieżącym roku, można zakładać, że wyniki 2023 roku będą mogły być poprawione zarówno, jeśli chodzi o wzrost przychodów jak i obniżenie niektórych kosztów, zwłaszcza dotyczących nierentownych salonów sprzedaży.

Wyniki za trzy kwartały 2023 roku

Pogorszenie wyników raportowanych za III kwartały 2023 roku wynikają głównie ze zmniejszonych przychodów jakie spółki Grupy osiągnęły w tym czasie. Uzyskane marże są na podobnym poziomie, jednak niższe o ok. 40% przychody, zwłaszcza w porównaniu do bardzo dobrego analogicznego okresu w ubiegłym roku, spowodowały obniżenie zysku netto o prawie 66%.

Przyczyny zmniejszonej sprzedaży leżą głównie poza spółkami Grupy i związane są z otoczeniem rynkowym i czynnikami inflacyjnymi oraz niepewnością co do stabilizacji zewnętrznej.

Pogorszenie wyników w raportowanym okresie spowodowane było również wzrostem strony kosztowej, a przede wszystkim kosztów o charakterze stałym jak wynagrodzenia oraz koszty sprzedaży (energia, media). Podwyżki minimalnego wynagrodzenia następowały już parokrotnie w 2023 roku, a od 2024 roku planowane są kolejne. Przewiduje się, że koszty prowadzonej działalności będą jednak jeszcze rosnąć.

Zakup nowej siedziby Eurotel SA

Potrzeby lokalowe zmieniły się w Spółce od 2009 roku, kiedy nastąpiło przeprowadzenie do aktualnej siedziby.

Od tamtego czasu centrala Eurotel SA realizuje obecnie nie tylko swoje potrzeby, ale i świadczy również usługi dla innych spółek Grupy. Dodatkowo zmieniły się w tym czasie m.in. zasady dotyczące obrotu towarem określone przez partnerów z którymi prowadzona jest współpraca handlowa oraz pojawiały się nowe potrzeby związane z obsługą rosnącego segmentu e-commerce.

Większa ilość pracowników centrali wynika nie tylko ze zwiększenia skali działania, ale również pojawiania się nowych stanowisk pracy w Spółce.

Standardy dotyczące miejsc pracy w szczególności związane z powierzchniami wspólnymi (socjalnymi jak i służącymi w szczególności do odbywania spotkań), wpływają na postrzeganie atrakcyjności zatrudnienia w Spółce przez pracowników.

Zakup nieruchomości planowany jest z własnych środków, co spowoduje zmniejszenie ilości wolnej gotówki do dyspozycji.

Wyniki za I półrocze 2023 roku

Skonsolidowane wyniki Grupy Eurotel osiągnięte za I półrocze 2023 roku są niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku w kategorii przychodów o 32% zaś w kategorii zysku netto o 64%.

Działalność Eurotel SA była rentowna, zaś ramach spółki zależnej Viamind Sp. z o.o. wystąpiła w raportowanym okresie strata spowodowana głównie segmentem Xiaomi.

Głównymi powodami gorszych wyników było zmniejszenie potencjału popytowego rynku, który znacząco obniżył ilość dokonywanych zakupów przez klientów, co spowodowane było czynnikami o charakterze makroekonomicznym w tym w szczególności inflacją i różnego rodzaju jej skutkami na które spółki Grupy nie mają bezpośredniego wpływu.

Należy również przypomnieć o jednorazowej transakcji sprzedaży udziałów dokonanej w 2022 roku, która spowodowała w tamtym roku wzrost wyniku w raportowanym okresie.