Transmisja on-line obrad WZA w dniu 12 maja 2022 roku

Informujemy, że transmisja obrad WZA Eurotel SA w dniu 12 maja 2022 roku za rok obrotowy 2021 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy wysokości 4,5 zł za akcję z tytułu osiągniętego zysku za 2021 rok. Wysokość dywidendy określona została zgodnie ze stosowaną strategią dywidendową w oparciu o wypracowany zysk, posiadane wolne środki obrotowe oraz brak planowanych inwestycji większej wartości w najbliższym czasie. Określona na podstawie tej strategii dywidenda zostaje w rekomendacji nieznacznie przekroczona wynosząc 84% wypracowanego zysku, ale biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową Spółki oraz otrzymane środki ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej, Zarząd rekomenduje wyższą dywidendę, co nie powinno wpłynąć negatywnie na stabilność i bezpieczeństwo Spółki. Ostateczna wysokość dywidendy będzie określona przez WZA za 2021 rok.

Podpisanie ostatecznej umowy zbycia udziałów w spółce stowarzyszonej

W dniu 11 kwietnia 2022 roku doszło do podpisania ostatecznej umowy zbycia posiadanych przez Emitenta 46% udziałów w spółce Soon Energy Poland Sp. z o.o.

Cena sprzedaży wyniosła 11 129 056 zł. Podpisanie umowy nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Umowie w szczególności związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń jakie Emitent udzielał spółce zależnej. Ustalona cena sprzedaży może być skorygowana w terminie do 30 czerwca 2022 roku, co określone będzie na podstawie ustalenia sytuacji finansowej sprzedawanej spółki. Korekta nie powinna być większa niż 20% całkowitej kwoty transakcji.

Szacunki wyników za 2021 rok

Zarząd Eurotel SA opublikował szacunki jakie zostały osiągnięte przez Spółkę jak i całą Grupę w 2021 roku. Przychody jednostkowe wyniosły 406 mln zł, a zysk netto przekroczył 20 mln zł. Przychody skonsolidowane przekroczyły 490 mln zł, a zysk netto osiągnął 24 mln zł.

Wyniki za 2021 rok po raz kolejny zostały poprawione, a głównymi czynnikami wzrostów było zmniejszenie ograniczeń sprzedaży w związku z epidemią pod koniec 2021 roku w szczególności możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej w salonach sprzedaży. Ostateczne wyniki zostaną podane publicznie po uzyskaniu opinii audytora, co przewidywane jest zgodnie z harmonogramem publikacji raportów do dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Podanie szacunków przed terminem publikacji raportu ma na celu szybsze przekazanie informacji o sytuacji w Spółce i Grupie, aby inwestorzy mieli do nich dostęp kiedy takie dane już można przedstawić i na tej podstawie mogli wyrobić sobie opinię na temat sytuacji w Spółce i jej efektywności działania. W tej sposób realizowana jest rekomendacja określona w DPSN 2016 nr I.R.4 której przestrzeganie Spółka nadal potwierdza.

Transmisja on-line obrad WZA w dniu 20 maja 2021 roku

Informujemy, że transmisja obrad WZA Eurotel SA w dniu 20 maja 2021 roku za rok obrotowy 2020 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2020 rok.

Zarząd Eurotel S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 6,20 zł, czyli na łączna kwotę 23 239 181 zł, co stanowi ponad 100% wypracowanego rocznego zysku za 2020 rok w wysokości 16.065.702 zł 60 gr.

Brakująca kwota ponad zysk netto zostanie przesunięta z kapitału zapasowego.

Wysokość proponowanej dywidendy, odpowiada 73% wysokości skumulowanego zysku netto za 2019 i 2020 rok. Z racji braku wypłaty dywidendy za 2019 rok, propozycja wyższej dywidendy może być formą pewnej rekompensaty za jej brak za 2019 rok.

Istniejące uwarunkowania rynkowe związane z zagrożeniem epidemicznym, które były podstawą podjęcia decyzji o braku dywidendy za 2019 rok są nadal w dużej mierze obecne i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości również będą oddziaływały na Spółkę. Jednak pozytywna ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, wykazana w ciągu roku skuteczność prowadzonej przez nią działalności w zmienionych warunkach rynkowych oraz perspektywy dalszej poprawy sytuacji epidemicznej, są w opinii Zarządu wystarczającymi przesłankami, aby nie wstrzymywać dłużej wypłat dywidendy i zarekomendować jej wysokość tak jak na wstępie.

Wyniki Grupy Eurotel za 2020 rok.

Opublikowany Raport roczny za 2020 rok, wykazał rekordowe wyniki osiągnięte przez Eurotel SA oraz jej spółki zależne. Wynik w kategorii skonsolidowanego zysku netto został poprawiony o 24% do poziomu 19 586 tys. zł. Wynik ten udało się uzyskać w trudnym czasie pandemii w którym istniały liczne ograniczenia działania w wielu obszarach funkcjonowania spółek Grupy. W 2020 roku udało się nie tylko wypracować dobre rezultaty, ale również utrzymać sprawność i skalę działania spółek tworzących Grupę. Na koniec 2020 roku utrzymano na podobnym poziomie stan zatrudnienia oraz ilości punktów sprzedaży, zachowując cały czas ich gotowość do dalszego funkcjonowania. Zarówno sieć iDream oferująca produkty Apple jak i MiMarkt oferująca produkty Xiaomi, wykazały wzrosty mimo wspomnianych ograniczeń w funkcjonowaniu. W raportowanym okresie nastąpił również znaczący wzrost skali działania kanału e-commerce, który pozwala w sytuacji, kiedy restrykcje są zniesione, na istotne wsparcie prowadzonej działalności przez ten kanał sprzedaży.

Wyniki za I półrocze 2020 roku.

Osiągnięte przez Grupę Eurotel wyniki za I półrocze 2020 roku wskazują na duży wpływ zmian rynkowych związanych z epidemią Covid-19 na działalność spółek Grupy. W wyniku zamknięcia w okresie ograniczeń związanych z epidemią większości salonów sprzedaży, nastąpił globalny spadek obrotów, który wyniósł ponad 10%, ale jednocześnie udało się poprawić wynik w kategorii zysk netto, który poprawił się o ponad 50%. Powstała anomalia w proporcji przychodów do zysku wynika z kilku czynników. Część z nich ma charakter rachunkowy, a część ekonomiczny, związany z prowadzoną działalnością. Charakter rachunkowy ma przeszacowanie wynikające z MSSF16 i zmniejszenia obciążeń finansowych z tym związanych na skutek zmiany kursu walut w jakich obliczane są w większości przypadków czynsze.

Charakter ekonomiczny, to poprawa wyniku w wyniku obniżenia kosztów działalności, dzięki obniżkom czynszów oraz innych obciążeń w tym pracowniczych na podstawie stosownych przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej oraz równocześnie występujące zwiększenie marży na sprzedaży, gdyż mniejszy obrót został zrealizowany przez sprzedaż w kanałach o wyżej marży np. przez sklep internetowy.

Zwrot pożyczki do PRF.

Spółka Eurotel SA oraz Viamind Sp. z o.o. zwróciły w dniu dzisiejszym otrzymane w maju 2020 roku od PFR środki finansowe wysokości łącznej 7 mln zł.

Zwrot subwencji wynikał z utraty statusu uprawniającego do ich otrzymania w związku ze zmianą regulaminu przyznawania wsparcia i jego nową interpretacją. W ocenie Zarządu, otrzymana subwencja miała być zwrócona po roku czasu w wysokości 50% przyznanej kwoty wsparcia, co wynikało z zapisów umowy z PFR. Zwrot subwencji nie wpływa negatywnie na płynność i bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki.

Podział zysku za 2019 rok.

WZA podjęło jednogłośnie uchwałę o pozostawieniu w Spółce całego zysku wypracowanego za 2019 rok i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, które to organy wskazały na dalszą niepewność co do sytuacji w otoczeniu gospodarczym związanej z możliwą drugą falą epidemii Covid-19 oraz konieczność zapewnienia środków do rozliczenia przesuniętych w czasie płatności publiczno-prawnych jak i komercyjnych. Bezpieczeństwo Spółki jak również zbliżające się zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z okresem zwiększonej sprzedaży są głównymi argumentami za podjęciem takiej uchwały. W opinii Zarządu decyzja ta jest jednorazowa i została podjęta w wyniku wyjątkowych okoliczności, na które Spółka nie miała wpływu oraz nie powoduje zmiany strategii dotyczącej polityki dywidendy w przyszłości.