Raport za trzeci kwartał 2022 roku

Osiągnięte dane za trzy kwartały 2022 roku potwierdzają utrzymanie pozytywnego trendu wzrostowego sprzedaży w Grupie Eurotel, który kontynuowany jest od początku roku. Największy wpływ na wyniki miał segment Apple, który wykazał wzrosty we wszystkich liniach produktowych oraz segment T-Mobile, który osiągnął znacznie lepsze wyniki niż w porównywalnych okresach we wcześniejszych latach. Na osiągnięty wynik w Grupie miało również zbycie posiadanych udziałów w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o., które miało miejsce w drugim kwartale br. za które Emitent otrzymał ponad 9 mln zł. Oczekuje się, że słabsze niż wcześniej wyniki w segmencie MiMarkt w spółce zależnej Viamind Sp. z o.o. powinny w przyszłości powrócić do poprzednich poziomów. W opinii Zarządu Emitenta, mimo mniejszej obecnej dynamiki wzrostów sprzedaży, należy się spodziewać dużego przekroczenia wyników rocznych Grupy w stosunku do ubiegłego roku.

Uchwały dotyczące zmian Statutu.

NWZA Eurotel SA w dniu 10 listopada 2022 roku podjęło dwie uchwały. Jedna z nich zgłoszona przez zarząd i dotycząca dostosowania tekstu statutu Spółki do obecnej sytuacji w Spółce oraz aktualizacji jego treści do wprowadzonych zapisów w KSH w szczególności dotyczących szerszych kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie kontroli nad spółką oraz dostępu do informacji. Usunięto również nieaktualne zapisy dotyczące sytuacji sprzed wejścia Spółki na GPW i jej niepublicznego statusu, co w obecnej sytuacji było martwymi zapisami. Druga uchwała zgłoszona przez jednego z udziałowców dotyczyła uprawnień założycielskich, które zostały usunięte w celu zrównania wszystkich udziałowców w zakresie ich praw w Spółce, co ma podnieść atrakcyjność inwestowania w Spółkę jak również wychodzi naprzeciw zapisom o równym traktowaniu wszystkich akcjonariuszy zawartym w DPSN na GPW. Przy obecnej skali działania i stabilnym akcjonariacie, takie zapisy nie są w praktyce potrzebne dla zachowania stabilności w Spółce.

Transmisja on-line obrad WZA w dniu 12 maja 2022 roku

Informujemy, że transmisja obrad WZA Eurotel SA w dniu 12 maja 2022 roku za rok obrotowy 2021 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy wysokości 4,5 zł za akcję z tytułu osiągniętego zysku za 2021 rok. Wysokość dywidendy określona została zgodnie ze stosowaną strategią dywidendową w oparciu o wypracowany zysk, posiadane wolne środki obrotowe oraz brak planowanych inwestycji większej wartości w najbliższym czasie. Określona na podstawie tej strategii dywidenda zostaje w rekomendacji nieznacznie przekroczona wynosząc 84% wypracowanego zysku, ale biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową Spółki oraz otrzymane środki ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej, Zarząd rekomenduje wyższą dywidendę, co nie powinno wpłynąć negatywnie na stabilność i bezpieczeństwo Spółki. Ostateczna wysokość dywidendy będzie określona przez WZA za 2021 rok.

Podpisanie ostatecznej umowy zbycia udziałów w spółce stowarzyszonej

W dniu 11 kwietnia 2022 roku doszło do podpisania ostatecznej umowy zbycia posiadanych przez Emitenta 46% udziałów w spółce Soon Energy Poland Sp. z o.o.

Cena sprzedaży wyniosła 11 129 056 zł. Podpisanie umowy nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Umowie w szczególności związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń jakie Emitent udzielał spółce zależnej. Ustalona cena sprzedaży może być skorygowana w terminie do 30 czerwca 2022 roku, co określone będzie na podstawie ustalenia sytuacji finansowej sprzedawanej spółki. Korekta nie powinna być większa niż 20% całkowitej kwoty transakcji.

Szacunki wyników za 2021 rok

Zarząd Eurotel SA opublikował szacunki jakie zostały osiągnięte przez Spółkę jak i całą Grupę w 2021 roku. Przychody jednostkowe wyniosły 406 mln zł, a zysk netto przekroczył 20 mln zł. Przychody skonsolidowane przekroczyły 490 mln zł, a zysk netto osiągnął 24 mln zł.

Wyniki za 2021 rok po raz kolejny zostały poprawione, a głównymi czynnikami wzrostów było zmniejszenie ograniczeń sprzedaży w związku z epidemią pod koniec 2021 roku w szczególności możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej w salonach sprzedaży. Ostateczne wyniki zostaną podane publicznie po uzyskaniu opinii audytora, co przewidywane jest zgodnie z harmonogramem publikacji raportów do dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Podanie szacunków przed terminem publikacji raportu ma na celu szybsze przekazanie informacji o sytuacji w Spółce i Grupie, aby inwestorzy mieli do nich dostęp kiedy takie dane już można przedstawić i na tej podstawie mogli wyrobić sobie opinię na temat sytuacji w Spółce i jej efektywności działania. W tej sposób realizowana jest rekomendacja określona w DPSN 2016 nr I.R.4 której przestrzeganie Spółka nadal potwierdza.

Transmisja on-line obrad WZA w dniu 20 maja 2021 roku

Informujemy, że transmisja obrad WZA Eurotel SA w dniu 20 maja 2021 roku za rok obrotowy 2020 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2020 rok.

Zarząd Eurotel S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 6,20 zł, czyli na łączna kwotę 23 239 181 zł, co stanowi ponad 100% wypracowanego rocznego zysku za 2020 rok w wysokości 16.065.702 zł 60 gr.

Brakująca kwota ponad zysk netto zostanie przesunięta z kapitału zapasowego.

Wysokość proponowanej dywidendy, odpowiada 73% wysokości skumulowanego zysku netto za 2019 i 2020 rok. Z racji braku wypłaty dywidendy za 2019 rok, propozycja wyższej dywidendy może być formą pewnej rekompensaty za jej brak za 2019 rok.

Istniejące uwarunkowania rynkowe związane z zagrożeniem epidemicznym, które były podstawą podjęcia decyzji o braku dywidendy za 2019 rok są nadal w dużej mierze obecne i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości również będą oddziaływały na Spółkę. Jednak pozytywna ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, wykazana w ciągu roku skuteczność prowadzonej przez nią działalności w zmienionych warunkach rynkowych oraz perspektywy dalszej poprawy sytuacji epidemicznej, są w opinii Zarządu wystarczającymi przesłankami, aby nie wstrzymywać dłużej wypłat dywidendy i zarekomendować jej wysokość tak jak na wstępie.

Wyniki Grupy Eurotel za 2020 rok.

Opublikowany Raport roczny za 2020 rok, wykazał rekordowe wyniki osiągnięte przez Eurotel SA oraz jej spółki zależne. Wynik w kategorii skonsolidowanego zysku netto został poprawiony o 24% do poziomu 19 586 tys. zł. Wynik ten udało się uzyskać w trudnym czasie pandemii w którym istniały liczne ograniczenia działania w wielu obszarach funkcjonowania spółek Grupy. W 2020 roku udało się nie tylko wypracować dobre rezultaty, ale również utrzymać sprawność i skalę działania spółek tworzących Grupę. Na koniec 2020 roku utrzymano na podobnym poziomie stan zatrudnienia oraz ilości punktów sprzedaży, zachowując cały czas ich gotowość do dalszego funkcjonowania. Zarówno sieć iDream oferująca produkty Apple jak i MiMarkt oferująca produkty Xiaomi, wykazały wzrosty mimo wspomnianych ograniczeń w funkcjonowaniu. W raportowanym okresie nastąpił również znaczący wzrost skali działania kanału e-commerce, który pozwala w sytuacji, kiedy restrykcje są zniesione, na istotne wsparcie prowadzonej działalności przez ten kanał sprzedaży.

Wyniki za I półrocze 2020 roku.

Osiągnięte przez Grupę Eurotel wyniki za I półrocze 2020 roku wskazują na duży wpływ zmian rynkowych związanych z epidemią Covid-19 na działalność spółek Grupy. W wyniku zamknięcia w okresie ograniczeń związanych z epidemią większości salonów sprzedaży, nastąpił globalny spadek obrotów, który wyniósł ponad 10%, ale jednocześnie udało się poprawić wynik w kategorii zysk netto, który poprawił się o ponad 50%. Powstała anomalia w proporcji przychodów do zysku wynika z kilku czynników. Część z nich ma charakter rachunkowy, a część ekonomiczny, związany z prowadzoną działalnością. Charakter rachunkowy ma przeszacowanie wynikające z MSSF16 i zmniejszenia obciążeń finansowych z tym związanych na skutek zmiany kursu walut w jakich obliczane są w większości przypadków czynsze.

Charakter ekonomiczny, to poprawa wyniku w wyniku obniżenia kosztów działalności, dzięki obniżkom czynszów oraz innych obciążeń w tym pracowniczych na podstawie stosownych przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej oraz równocześnie występujące zwiększenie marży na sprzedaży, gdyż mniejszy obrót został zrealizowany przez sprzedaż w kanałach o wyżej marży np. przez sklep internetowy.