Wyniki za trzy kwartały 2023 roku

Pogorszenie wyników raportowanych za III kwartały 2023 roku wynikają głównie ze zmniejszonych przychodów jakie spółki Grupy osiągnęły w tym czasie. Uzyskane marże są na podobnym poziomie, jednak niższe o ok. 40% przychody, zwłaszcza w porównaniu do bardzo dobrego analogicznego okresu w ubiegłym roku, spowodowały obniżenie zysku netto o prawie 66%.

Przyczyny zmniejszonej sprzedaży leżą głównie poza spółkami Grupy i związane są z otoczeniem rynkowym i czynnikami inflacyjnymi oraz niepewnością co do stabilizacji zewnętrznej.

Pogorszenie wyników w raportowanym okresie spowodowane było również wzrostem strony kosztowej, a przede wszystkim kosztów o charakterze stałym jak wynagrodzenia oraz koszty sprzedaży (energia, media). Podwyżki minimalnego wynagrodzenia następowały już parokrotnie w 2023 roku, a od 2024 roku planowane są kolejne. Przewiduje się, że koszty prowadzonej działalności będą jednak jeszcze rosnąć.

Zakup nowej siedziby Eurotel SA

Potrzeby lokalowe zmieniły się w Spółce od 2009 roku, kiedy nastąpiło przeprowadzenie do aktualnej siedziby.

Od tamtego czasu centrala Eurotel SA realizuje obecnie nie tylko swoje potrzeby, ale i świadczy również usługi dla innych spółek Grupy. Dodatkowo zmieniły się w tym czasie m.in. zasady dotyczące obrotu towarem określone przez partnerów z którymi prowadzona jest współpraca handlowa oraz pojawiały się nowe potrzeby związane z obsługą rosnącego segmentu e-commerce.

Większa ilość pracowników centrali wynika nie tylko ze zwiększenia skali działania, ale również pojawiania się nowych stanowisk pracy w Spółce.

Standardy dotyczące miejsc pracy w szczególności związane z powierzchniami wspólnymi (socjalnymi jak i służącymi w szczególności do odbywania spotkań), wpływają na postrzeganie atrakcyjności zatrudnienia w Spółce przez pracowników.

Zakup nieruchomości planowany jest z własnych środków, co spowoduje zmniejszenie ilości wolnej gotówki do dyspozycji.

Wyniki za I półrocze 2023 roku

Skonsolidowane wyniki Grupy Eurotel osiągnięte za I półrocze 2023 roku są niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku w kategorii przychodów o 32% zaś w kategorii zysku netto o 64%.

Działalność Eurotel SA była rentowna, zaś ramach spółki zależnej Viamind Sp. z o.o. wystąpiła w raportowanym okresie strata spowodowana głównie segmentem Xiaomi.

Głównymi powodami gorszych wyników było zmniejszenie potencjału popytowego rynku, który znacząco obniżył ilość dokonywanych zakupów przez klientów, co spowodowane było czynnikami o charakterze makroekonomicznym w tym w szczególności inflacją i różnego rodzaju jej skutkami na które spółki Grupy nie mają bezpośredniego wpływu.

Należy również przypomnieć o jednorazowej transakcji sprzedaży udziałów dokonanej w 2022 roku, która spowodowała w tamtym roku wzrost wyniku w raportowanym okresie.