Na podstawie Uchwały nr 14 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej  wynoszący 5 osób, przedstawia się̨ następująco:

unknow

Krzysztof Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: członek Komitetu Audytu

Termin upływu kadencji: powołany 20 sierpnia 2020 roku – do czasu zwołania WZA po 3 latach.

Pan Krzysztof Płachta posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Master od Business Administration (MBA) – Uniwersytet Gdański, oraz kurs Maklera Papierów Wartościowych oraz egzamin państwowy Maklera Papierów Wartościowych – Licencja Nr 656.

unknow-2

Jacek Foltarz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: członek Komitetu Audytu

Termin upływu kadencji: powołany 20 sierpnia 2020 roku – do czasu zwołania WZA po 3 latach.

Pan Jacek Foltarz urodził się w 1964 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1992 roku jako współwłaściciel firmy MAW Telecom Gdańsk S.C. W latach 1997 – 1999 był udziałowcem w MAW Telecom Gdańsk Sp. z o.o. Firma zajmowała się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola, a także była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

unknow-3

Marek Parnowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Parnowski urodził się w 1955 roku w Gdańsku. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1977 roku pracując w firmach państwowych i prywatnych. Prowadził również własną działalność gospodarczą.

unknow-4

Aleksander Sobina

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Radca prawny, w 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, współzałożyciel kancelarii Kosmus
Sobina i Partnerzy Radcy Prawni, partner do 2021 r., obecnie działa jako of counsel.

unknow-5

Grzegorz Pułkotycki

Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Pułkotycki jest absolwentem kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw na Wydziale Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych z wyceny nieruchomości na Politechnice Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku Domu Maklerskim Penetrator S.A.


Rada Nadzorcza posiada obecnie w swoim składzie 3 niezależnych członków, co wynika ze sposobu ich wybrania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie złożonego przez nich oświadczenia i jego weryfikacji przez Radę Nadzorczą.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku został powołany przez Radę Nadzorczą ze składu jej członków, trzyosobowy komitet audytu:

Grzegorz Pułkotycki – przewodniczący (niezależny),

Jacek Foltarz – członek komitetu audytu,

Krzysztof Płachta – członek komitetu audytu.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r

Ocena racjonalności polityki sponsoringu 2022

Ocena sytuacji Spółki i GK 2022

Ocena wypełniania przez Spółkę obowiazków informacyjnych 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r

Ocena racjonalności dot. polityki sponsoringu.

Ocena Sytuacji Spółki i Grupy Eurotel za 2020r.

Ocena Wypełniania Obowiązków Informacyjnych.

Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 (1)

Ocena sytuacji Spółki i GK-11 4 2016

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych za 2015

Sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdań ETL i GK za 2015

Sprawozdanie RN – ocena wniosku zarządu odnośnie podziału zysku za 2015

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015