Skonsolidowane dane finansowe Grupy Eurotel

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przych. ze sprzedaży [tys. zł] 113476 127354 137219 164579 281692 338313 341608
Zysk na dział. operac. [tys. zł] 9438 10388 6870 6735 10052 11895 35476
Zysk brutto [tys. zł] 9628 10659 6926 7231 9995 11924 14365
Zysk netto [tys. zł] 7649 8451 5527 5734 8030 9327 11657
Aktywa razem [tys. zł] 65834 70643 75983 80723 86585 90857 114035
Zobowiązania i rezerwy [tys. zł] 27922 29903 37336 40707 42287 42480 61284
Zobowiązania długoterm [tys. zł] 82 325 192 170 282 139 83
Zobowiązania krótkoterm [tys. zł] 26939 28880 36459 39190 39988 39294 57626
Kapitał własny [tys. zł] 37912 40740 38647 40016 44298 48377 52751
Kapitał zakładowy [tys. zł] 750 750 750 750 750 750 750
Liczba akcji [szt.] 3748255 3748255 3748255 3748255 3748255 3758255 3758255
Dywidenda na akcje [zł] 1.5 1.6 1 1 1.40 1.90