Skonsolidowane dane finansowe Grupy Eurotel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przych. ze sprzedaży [tys. zł] 113 934 113 476 127 354 137 219 164 579 281 692 338 313
Zysk na dział. operac. [tys. zł] 8 628 9 438 10 388 6 870 6 735 10 052 11 895
Zysk brutto [tys. zł] 8 634 9 628 10 659 6 926 7 231 9 995 11 924
Zysk netto [tys. zł] 6 969 7 649 8 451 5 527 5 734 8 030 9 327
Aktywa razem [tys. zł] 54 788 65 834 70 643 75 983 80 723 86 585 90 857
Zobowiązania i rezerwy [tys. zł] 19 277 27 922 29 903 37 336 40 707 42 287 42 480
Zobowiązania długoterm [tys. zł] 134 82 325 192 170 282 139
Zobowiązania krótkoterm [tys. zł] 18 401 26 939 28 880 36 459 39 190 39 988 39 294
Kapitał własny [tys. zł] 35 511 37 912 40 740 38 647 40 016 44 298 48 377
Kapitał zakładowy [zł] 749 651 749 651 749 651 749 651 749 651 750 749 651
Liczba akcji [szt.] 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 758 255
Dywidenda na akcje [zł] 1.4 1.5 1.6 1 1 1.40 1.90