Spółka podlegała do połowy 2021 roku zasadom ładu korporacyjnego określone uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., w postaci Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty ws. stosowania DPSN2021 zostały opublikowane przez spółkę 2 sierpnia 2021 r.

Aktualny raport za dany rok jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: ri.eurotel.pl

Spółka zdecydowała się na stosowanie wspomnianych zasad w swojej działalności. Raport w tej sprawie stanowi integralną część Raportu Rocznego Spółki za dany rok. Podane są w nim również pozostałe informacje wymagane stosownymi przepisami.

 

Inne zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Spółkę

 Zgodnie z rekomendacjami GPW, Spółka jest uczestnikiem Programu Wspierania Płynności, którego warunkiem jest prowadzenie strony korporacyjnej zgodnej z serwisem modelowym określonym przez GPW, posiadanie animatora Emitenta oraz prowadzenie działalności informacyjnej m.in. na stronie korporacyjnej Emitenta.

Raporty o zasadach ładu korporacyjnego

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki GPW 2024

Dobre Praktyki GPW 2023

Dobre Praktyki GPW 2022

Dobre Praktyki GPW 2021

Dobre Praktyki GPW 2019

Dobre Praktyki GPW 2018

Dobre Praktyki GPW 2017

Dobre Praktyki GPW 2016


Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – do 31 grudnia 2015

Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2020 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2019 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2018 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2017 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2016 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2015 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2013 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2012 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2011 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2009 roku


Podział zadań w Zarządzie Eurotel S.A.

Prezes Zarządu

• Reprezentowanie spółki
• Nadzór nad Grupą Kapitałową
• Finanse
• Strategia działania

Wiceprezes Spółki

• Marketing
• Sprawy formalno-prawne
• Sprawy pracownicze
• Relacje Inwestorskie

Zarząd sprawuje ponadto funkcje zarządcze w stosunku do poszczególnych działów funkcjonujących w Spółce w sposób kolektywny, zależny od sytuacji i znaczenia danej aktywności gospodarczej.


 Oświadczenie dotyczące zachowania parytetów w dwóch ostatnich latach w organach zarządczych i nadzorczych spółki.

Oświadczenie dotyczące zachowania parytetów


Polityka w zakresie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Spółka stosuję politykę zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych polegającą na zmianie takiego podmiotu nie rzadziej niż raz na pięć lat.


Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel