Zgodnie z aktualną na dzień 19 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały istotny negatywny wpływ na obecne jak i przyszłe wyniki działalność Emitenta oraz Grupy kapitałowej Eurotel. Wpływ ten jest na dzień sporządzenia raportu trudny do oszacowania w związku z barkiem dokładnych informacji na temat dalszego czasu trwania zagrożenia epidemiologicznego i skali wprowadzanych ograniczeń z tym związanych. Negatywne czynniki mające wpływ na wyniki Emitenta związane są nie tylko z jego sytuacją, ale również są ściśle powiązane z otoczeniem rynkowym na które Emitent ma jeszcze mniejszy wpływ i będą miały negatywne oddziaływanie również w przyszłości.

Zarząd Spółki przekazuje więcej informacji na ten temat w opublikowanym w dniu dzisiejszym raporcie bieżącym.

W przypadku pojawienia się nowych uwarunkowań, istotnie wpływających na wyniki działalności oraz sytuację gospodarczą Emitenta, będą one komunikowane niezwłocznie w kolejnych raportach.