Rada Nadzorcza Eurotel SA powołana została na kolejną 3 letnią kadencję w ten sposób, że czterech jej członków zostało powołanych przez założycieli, którzy skorzystali z przysługujących im uprawnień wynikających ze Statutu Spółki, a jedna osoba Pan Krzysztof Płachta została wybrana do składu Rady przez WZA w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w dniu 7 lipca 2014 roku wybierając na Przewodniczącego RN Pana Krzysztofa Płachtę, a na V-ce Przewodniczącego Pana Jacka Foltarza. Oznacza to, że w tym sama mym składzie i z takimi samymi organami jak poprzednio Rada Nadzorcza może skutecznie realizować zadania jakie się przed nią stawia.

Rada nadzorcza posiada w swoim składzie 3 niezależnych członków i nie ukonstytuowała komitetu audytu, gdyż ze względu na swoją obecną wielkość, funkcję tą sprawują solidarnie wszyscy członkowie.