W dniu 11 kwietnia 2022 roku doszło do podpisania ostatecznej umowy zbycia posiadanych przez Emitenta 46% udziałów w spółce Soon Energy Poland Sp. z o.o.

Cena sprzedaży wyniosła 11 129 056 zł. Podpisanie umowy nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Umowie w szczególności związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń jakie Emitent udzielał spółce zależnej. Ustalona cena sprzedaży może być skorygowana w terminie do 30 czerwca 2022 roku, co określone będzie na podstawie ustalenia sytuacji finansowej sprzedawanej spółki. Korekta nie powinna być większa niż 20% całkowitej kwoty transakcji.