Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku osiągniętego za rok obrachunkowy 2019 to przeznaczenie jej w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnieniem jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Spółki związana z epidemią koronawirusa i niepewność co do dalszego czasu trwania epidemii.

Spadające przychody przy równoczesnej konieczności pokrywania kosztów stałych niezbędnych do utrzymania funkcjonowania działalności w znaczący sposób pomniejszają posiadany kapitał i wolne środki obrotowe, które powinny być obecnie akumulowane w celu zapewnienia utrzymania jak najdłużej płynności finansowej.

Powyższa rekomendacja może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji Spółki w kontekście panującej epidemii i jej oceny przez Zarząd. Ostateczna decyzja odnośnie podziału zysku za 2019 rok będzie zależna jednak od rekomendacji Rady Nadzorczej oraz głosowania podczas WZA za 2019 rok.