Osiągnięte dane za trzy kwartały 2022 roku potwierdzają utrzymanie pozytywnego trendu wzrostowego sprzedaży w Grupie Eurotel, który kontynuowany jest od początku roku. Największy wpływ na wyniki miał segment Apple, który wykazał wzrosty we wszystkich liniach produktowych oraz segment T-Mobile, który osiągnął znacznie lepsze wyniki niż w porównywalnych okresach we wcześniejszych latach. Na osiągnięty wynik w Grupie miało również zbycie posiadanych udziałów w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o., które miało miejsce w drugim kwartale br. za które Emitent otrzymał ponad 9 mln zł. Oczekuje się, że słabsze niż wcześniej wyniki w segmencie MiMarkt w spółce zależnej Viamind Sp. z o.o. powinny w przyszłości powrócić do poprzednich poziomów. W opinii Zarządu Emitenta, mimo mniejszej obecnej dynamiki wzrostów sprzedaży, należy się spodziewać dużego przekroczenia wyników rocznych Grupy w stosunku do ubiegłego roku.