Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
rb_22_2010na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku.