RS za 2013

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozd. finans. za 2013r

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2013 r

Skonsolidowany raport roczny 2013 r

Sprawozdanie z działalności za 2013 skonsolidowane

Opinia biegłego z badania sprawozd. skonsolid. za 2013r

Oświadczenie Zarządu dot. biegłego