Raport roczny R 2015

Oświadczenie Zarządu dot.biegłego

Oświadczenie Zarządu dot.sprawozd.finans.za 2015r

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2015

Raport roczny_2015_jednostkowy

Sprawozdanie z działalności za 2015 jednostkowe

List Prezesa

Opinia biegłego z badania sprawozd.finans.za 2015r