Czas od zakończenia 2017 roku do publikacji raportu rocznego wyniósł 81 dni.


Raport roczny R 2017

Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Eurotel S.A

Sprawozdanie biegłego MSB Eurotel

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2017

List Prezesa jednostkowy

Oświadczenie zarzadu dot. biegłego

Oświadczenie zarzadu dot. rzetelności sprawozdania