Qrs_1_2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2019