QSr_01_2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2020