QSr_01_2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2021