QSr 3_2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IIIq 2020