Raport biegłego  jednostkowe 30.06.2017

Raport biegłego skonsolidowane 30.06.2017

Skonsolidowany raport śródroczny 2017

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017

Sprawozdanie śródroczne 2017 jednostkowe

Oświadczenie podmiotu o sprawozdaniach

Oświadczenie Zarządu o podmiocie do badań

PS 2017