PSr_2020

Jednostkowe sprawozdanie finans.Eurotel S.A. -sig-sig-sig

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I półrocze 2020r.

Raport z przeglądu JSF Eurotel SA 30.06.2020_podpisany

Raport z przeglądu SSF Eurotel S.A. 30.06.2020_podpisane

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2020 roku (1)-sig-sig

Śródroczne skonsolid.finans.Grupy Eurotel.S.A-sig-sig-sig