W związku ze zbliżającym się terminem zwołania ZWZ Eurotel SA, Zarząd Spółki podjął uchwałę rekomendującą wypłatę dywidendy wysokości 1,9 zł za każdą akcję zwykłą na okaziciela.

Wypłata dywidendy tej wielkości oznacza przeznaczenia na ten cel ponad ¾ zysku Spółki oraz uzyskanie stopy dywidendy na poziomie ponad 8 procent przy obecnym kursie.

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy zgodnie z ponad dziesięcioletnią tradycją dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem oraz w związku z dobrymi wynikami osiągniętymi w 2016 roku i posiadaniem wolnych środków obrotowych.

Zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia działalności, stabilności działania i niezależności finansowej leży o podstaw pozostawienia pozostałej część zysku jako rezerwy.