Zarząd Eurotel S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 6,20 zł, czyli na łączna kwotę 23 239 181 zł, co stanowi ponad 100% wypracowanego rocznego zysku za 2020 rok w wysokości 16.065.702 zł 60 gr.

Brakująca kwota ponad zysk netto zostanie przesunięta z kapitału zapasowego.

Wysokość proponowanej dywidendy, odpowiada 73% wysokości skumulowanego zysku netto za 2019 i 2020 rok. Z racji braku wypłaty dywidendy za 2019 rok, propozycja wyższej dywidendy może być formą pewnej rekompensaty za jej brak za 2019 rok.

Istniejące uwarunkowania rynkowe związane z zagrożeniem epidemicznym, które były podstawą podjęcia decyzji o braku dywidendy za 2019 rok są nadal w dużej mierze obecne i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości również będą oddziaływały na Spółkę. Jednak pozytywna ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, wykazana w ciągu roku skuteczność prowadzonej przez nią działalności w zmienionych warunkach rynkowych oraz perspektywy dalszej poprawy sytuacji epidemicznej, są w opinii Zarządu wystarczającymi przesłankami, aby nie wstrzymywać dłużej wypłat dywidendy i zarekomendować jej wysokość tak jak na wstępie.