Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy wysokości 4,5 zł za akcję z tytułu osiągniętego zysku za 2021 rok. Wysokość dywidendy określona została zgodnie ze stosowaną strategią dywidendową w oparciu o wypracowany zysk, posiadane wolne środki obrotowe oraz brak planowanych inwestycji większej wartości w najbliższym czasie. Określona na podstawie tej strategii dywidenda zostaje w rekomendacji nieznacznie przekroczona wynosząc 84% wypracowanego zysku, ale biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową Spółki oraz otrzymane środki ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej, Zarząd rekomenduje wyższą dywidendę, co nie powinno wpłynąć negatywnie na stabilność i bezpieczeństwo Spółki. Ostateczna wysokość dywidendy będzie określona przez WZA za 2021 rok.