Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku wypracowanego za 2023 rok w ten sposób, że na każdą akcję przypadnie dywidenda wysokości 4 zł, a pozostała kwota wypracowanego zysku, zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Rekomendacja wypłaty dywidendy jest kontynuowanie polityki jej corocznego wypłacania przez Spółkę. Wysokość dywidendy zależna jest od wypracowanego zysku, posiadanych środków obrotowych i braku większych planów inwestycyjnych. W kontekście ponoszonych nakładów na adaptację budynku biurowego centrali Spółki, kwota dywidendy stanowiąca 80% wypracowanego zysku jest w opinii Zarządu maksymalną kwotą możliwą do wypłaty w istniejących warunkach przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności działania Spółki.