Zarząd Eurotel SA zarekomendował Radzie Nadzorczej i zaproponował uchwałę tej samej treści na WZA w dniu 28 maja 2019 roku w sprawie podziału wypracowanego zysku Spółki za 2018 rok, wypłatę dywidendy wysokości 2,20 zł za akcję.

Brak otrzymanej dywidendy ze spółek zależnych w 2018 roku oraz odpisy związane z rozliczeniami podatkowymi obniżyły operacyjny wynik Spółki i zmniejszyły podstawę do ustalenia dywidendy za 2018 rok. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że podane czynniki miały charakter incydentalny i gdyby nie wystąpiły, zysk Spółki byłby na co najmniej porównywalnym poziomie jak w ubiegłym roku. W opinii Zarządu, przenoszenie na akcjonariuszy konsekwencji zdarzeń jednorazowych nie służy budowaniu zaufania do Spółki, efektywność działania Spółki nie uległa znaczącej zmianie, a wypracowany w poprzednich latach kapitał rezerwowy, pozwala na zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa finansowego przy proponowanej wysokości dywidendy.

Decyzja Zarządu o wysokości wypłaty dywidendy za 2018 rok została powzięta przy przyjęciu poziomu ubiegłorocznej dywidendy jako poziomu jej odniesienia.