Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku związana jest z koniecznością dostosowania raportowanych danych finansowych w szczególności dotyczących wynajmu długookresowego (umów najmu) do zasad określonych przez MSSF 16. 

Szacuje się wartość umów najmu na podstawie czasu trwania tych umów, a następnie wartość tą księguje na koncie zobowiązań po stronie pasywów, zaś po stronie aktywów jako prawa do użytkowania. 

Dane finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku zostały zaprezentowane na podstawie ostatecznej wyceny aktywów trwałych z tytułu prawa do użytkowania. Oznacza to, że nie są konieczne korekty reportu za I półrocze 2019 roku.