W związku z epidemią Covid-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami w działalności, dotyczącymi w szczególności konieczności zamknięcia punktów sprzedaży oraz zmniejszoną sprzedażą związaną z ograniczeniami w handlu i przemieszczaniu się, przy jednocześnie występujących kosztach stałych, spółki Grupy znalazły się w sytuacji, w której nastąpił znaczący spadek przychodów, a rentowność prowadzonej działalności została zachwiana.

W celu przeciwdziałania powyższym negatywnym konsekwencjom oraz zachowaniu płynności finansowej, spółki Grupy wystąpiły i skorzystały z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez organy rządowe jak i partnerów z jakimi prowadzą działalność.

Jedną ze znaczących form wsparcia było otrzymanie z PFR pożyczki, która została udzielona w kwocie 3,5 mln zł na okres 12 miesięcy, po którym to okresie nastąpi jej zwrot w wysokości zależnej od spełnienia określonych w umowie warunków. Kwota pożyczki nie wpływa na wynik działalności do momentu jej spłaty, jak również jest do tego momentu neutralna podatkowo.

Pożyczka jest przeznaczona na obsługę bieżącej działalności w szczególności pokrywanie kosztów działalności w sytuacji zmniejszonych przychodów.