Osiągnięte rezultaty w Iq 2020 roku są pod względem wyniku skonsolidowanego w kategorii „zysku na sprzedaży” prawie takie same jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży wykazały nawet pewien wzrost. Rozbieżności dotyczące końcowego wyniku finansowego i jego spadek w porównywalnych okresach, związany jest głównie z metodologią liczenia pewnych pozycji bilansowych w szczególności związanych z wprowadzonymi zasadami ewidencji kosztów zgodnie z MSSF16. W tym przypadku największy wpływ na wynik miało osłabienie złotego, a w związku z tym zwiększyła się pozycja „kosztów finansowych” z racji prowadzenia działalności w galeriach handlowych w których koszty czynszu obliczane są w walutach obcych – głównie Euro. Należy podkreślić, że stosunkowo niewielka skala zmiany kursu złotego, przekłada się na dużą zmianę w wysokości kosztów (bądź przychodów) finansowych, gdyż zgodnie z wspomnianą zasadą wynikającą z MSSF16, wylicza się taką zmianę za cały okres zakładanego użytkowania danego lokalu.

Niezależnie do wspomnianych powyżej czynników, w pierwszym kwartale wzrosły koszty sprzedaży oraz wystąpiły już pierwsze negatywne zjawiska związane z ograniczeniami działalności w związku z epidemią Covid-19, co na pewno będzie miało również znaczenie w kolejnych okresach działalności, ze względu na dłuższy i bardziej restrykcyjny efekt wprowadzonych ograniczeń po tym czasie.