Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2016.

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 roku.

Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 roku.


Termin od publikacji wyników rocznych do zwołania WZA wyniósł 50 dni


Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2016 rok.

Informacja o zwołaniu WZA 17.05.2017

Sprawozdanie z działalności RN za 2016 rok

Projekty uchwał na WZA w dniu 17.05.2017

Ogólna liczba akcji Eurotel w dniu ogłoszenia WZA

Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika (2)

Formularz pełnomocnictwa do głos. na WZA przez pełnomocnika