Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2011 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2011 rokuFormularz do głosowania przez pełnomocnika na WZA

Formularz pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Informacja dotycząca uczestnictwa w WZA

Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA

Projekty uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku