Ustalenie dywidendy za 2017 rok

WZA Eurotel SA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy wysokości 2 zł 20 gr na każdą akcję zwykłą z racji podziału zysku za 2017 rok.

Data nabycia prawa do dywidendy to 7 czerwca 2018 roku, zaś wypłaty dywidendy 14 czerwca 2018 roku.

Transmisja on-line obrad WZA za 2017 rok

Informujmy, że transmisja on-line obrad WZA Eurotel SA za 2017 rok rozpocznie się w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 11. Transmitowanie obrad WZA jest wyrazem dążenia Eurotel SA do spełniania rekomendacji określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. Transmisja obrad spełnia rekomendację nr IV.R.2.

Link do transmisji: https://ri.eurotel.pl/wza/walne-zgromadzenie-8-maja-2018-roku/

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2017 rok

W związku z osiągnięciem ponadprzeciętnych wyników finansowych przez Eurotel SA za 2017 rok, Zarząd Spółki rekomenduje WZA podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłacenie dywidendy wysokości 2 zł 20 gr na akcję. Wysokość dywidendy wynosi 8 246 161 zł, co oznacza prawie 75% wypracowanego zysku rocznego, a jej stopa jest zbliżona do stóp jakie Spółka osiągała w poprzednich latach.

Raporty roczne za 2017 rok

Uzyskane wyniki zarówno przez Eurotel SA jak i Grupę są za 2017 rok rekordowe i po raz pierwszy osiągnęły dwucyfrową wartość wyrażoną w milionach złotych. Wynik jednostkowy został poprawiony o ponad 20%, a skonsolidowany o prawie 25%. Przychody jednostkowe wyniosły 268 mln zł, a skonsolidowane 341 mln zł. Konsolidacji podlegały trzy wyniki spółek tworzących Grupę Eurotel, co jest zwiększeniem ich ilości o jedną spółkę Soon Energy Sp. o.o. w stosunku do poprzedniego roku.

Złożenie oferty zakupu udziałów

Złożona niewiążąca oferta zakupu udziałów w spółce zajmującej się sprzedażą wysokospecjalistycznej elektroniki użytkowej, ma w przypadku jej zaakceptowania przez sprzedającego, pozwolić na skokowe zwiększenie osiąganych wyników w kategorii zysku netto, podnieść realizowane marże, zwiększyć dywersyfikację źródeł przychodu oraz wykorzystać możliwe synergie prowadzonych przez strony działalności. Finansowanie transakcji zależne będzie od jej ostatecznej wartości, ale w przypadku górnych widełek cenowych, konieczne może być wsparcie własnych środków finansowych przez finansowanie zewnętrzne. Oferta powinna być rozpatrzona do końca stycznia 2018 roku, zaś sama transakcja będzie mogła być przeprowadzona w późniejszym terminie.

Prowadzona przez oferenta podstawowa działalność nie jest obecnie podobna do istniejącej w Eurotel SA, ale zarówno sam profil punktów sprzedaży, skala działania, jak i segment „premium” w którym działa, są zbliżone do dotychczasowych doświadczeń jakie posiada Eurotel SA.

Powołanie komitetu audytu

Rada Nadzorcza powołała ze swojego składu trzyosobowy komitet audytu w związku z formalnymi wymogami jakie nakładają na Spółkę znowelizowane przepisy w tym zakresie. Dotychczasowe obowiązki komitetu audytu pełnione były solidarnie przez wszystkich członków. Obecny skład komitetu audytu gwarantuje bezstronność podejmowanych działań w związku z niezależnością dwóch jego członków. Komitet audytu posiada również wiedzę na temat zagadnień finansowych oraz działalności biznesowej Spółki, zapewniając wysoki poziom merytoryczny prowadzonych prac.

Przejęcie sieci nc+

Decyzja o zakupie sieci 24 punktów nc+ podyktowana była strategią umacniania pozycji Spółki na rynku telewizji satelitarnej i kontynuowaniu procesu konsolidacji tego rynku.

Zwiększanie skali działania, pozwalana na osiąganie większej rentowności i korzystanie z ekonomii skali.

Większa ilość punktów sprzedaży wpływa również na bezpieczeństwo prowadzenia tego segmentu działalności w dłuższej perspektywie czasu, gdyż naturalny proces erozji wielkości sieci sprzedaży jest w ten sposób znacznie zniwelowany.

Plany operatora nc+ dotyczące większej elastyczności w sposobach docierania z ofertą niż tylko poprzez przekaz satelitarny, dają przesłanki do uzyskania synergii z innymi prowadzonymi obecnie przez Spółkę aktywnościami.

Wypłata zysku za 2016 rok

Na podstawie uchwały podjętej na WZA Eurotel SA w dniu 17 maja 2017 roku, po wcześniejszej rekomendacji Zarządu Spółki, wypłacona została w dniu 30 czerwca 2017 roku rekordowo wysoka dywidenda wysokości 1,9 zł na akcję, co daje w tym momencie stopę dywidendy na poziomie ponad 8%. Wypłata dywidendy jest kontynuacją corocznego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zaś jej wysokość jest skorelowana z bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi przez Spółkę za 2016 rok.

Powołanie nowej Rady Nadzorczej

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej na ostatnim ZWZA w dniu 17 maja 2017 roku, została powołana nowa Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej powstał na podstawie skorzystania z uprawnień założycielskich określonych w Statucie Eurotel SA, a jedna osoba została wybrana bezpośrednio w głosowaniu podczas ZWZA. Kadencja w Radzie Nadzorczej trwa 3 lata i zasiada w niej 5 osób z których większość złożyła oświadczenia o niezależności.

W ten sposób zachowana został ciągłość w funkcjonowaniu organów kontroli.

Transmisja obrad WZA on-line

Przypominamy, że obrady WZA za 2016 rok odbywającego się w dniu 17 maja 2017 roku będą transmitowane on-line na niniejszej stronie internetowej.
Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad.

Transmisja odbywa się pod adresem: https://ri.eurotel.pl/wza/walne-zgromadzenie-17-maja-2017-roku/