Wyniki za I kwartał 2023 roku

Osiągnięte na początku 2023 roku rezultaty są słabsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z przyczyn rynkowych, leżących głównie poza Spółką. Mniejsza sprzedaż spowodowana jest recesją konsumencką i zmniejszeniem ilości zakupów przez klientów. Nadal wysoka inflacja, która trwa już ponad rok, przekłada się również na wyższy koszt pieniądza oraz mniejszą dostępność w jego pozyskaniu dla klientów. Trend spadkowy w sprzedaży pojawił się już od początku IV kwartału 2022 roku, a jego zakończenie może nastąpić pod koniec III kwartału 2023 roku, co będzie jednak uzależnione również od sytuacji rynkowej.

W ramach segmentu MiMarkt wystąpiła w raportowanym okresie strata na działalności, która związana jest ze zmianą polityki wspierania sprzedaży (promocje) i rozliczeń z Xiaomi.

Transmisja on-line obrad WZA w dniu 26 kwietnia 2023 roku

Informujemy, że transmisja obrad WZA Eurotel SA w dniu 26 kwietnia 2023 roku za rok obrotowy 2022 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Propozycja podziału zysku za 2022 rok

Zarząd Eurotel SA rekomenduje na najbliższe WZA zwołane na dzień 26 kwietnia 2023 roku podział zysku osiągniętego przez Spółkę w ten sposób, że na dywidendę przeznaczone będzie 10,95 zł na każdą akcję. Oznacza to prawie całkowite przeznaczenie zysku za 2022 rok na wypłatę dywidendy, przy stopie dywidendy wynoszącej ok. 15%.

Rekomendacja Zarządu oparta jest o strategię dywidendową Spółki określającą warunki wypłaty dywidendy, czyli wypracowany zysk, posiadane wolne środki obrotowe oraz brak planów inwestycyjnych. W 2022 roku osiągnięto rekordowo wysokie wyniki działalności, na które wpływ miała również jednorazowa transakcja sprzedaży udziałów spółki stowarzyszonej, a pozostałe warunki są również spełnione.

Intencją Zarządu jest maksymalne wypłacenie środków akcjonariuszom, aby przy braku obecnie planów wykorzystania posiadanych środków w Spółce, uchronić je przed utratą wartości w związku wysoką inflacją.

Raport roczny za 2022 rok

Opublikowane wyniki za 2022 rok wykazują jednostkowe przychody Eurotel SA wysokości 546 182 tys. zł, które były wyższe o 34% niż rok wcześniej i zysk netto 41 058 tys. zł wyższy o 104% niż w poprzednim roku. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 620 707 tys. zł przy zysku netto wynoszącym 40 512 tys. zł.

Głównym segmentem mającym wpływ na osiągnięte wyniki był iDream dedykowany do obsługi sprzedaży produktów Apple w sieci salonów sprzedaży, kanale internetowym oraz działalności biznesowej wraz z serwisem. W raportowanym okresie wyniki wszystkich kanałów sprzedaży wykazały wzrosty i nie były osiągane kosztem innych.

Inne segmenty działalności zarówno w ramach Eurotel SA jak T-Mobile czy Canal+ oraz w spółce zależnej Viamind Sp. z o.o. jak Play wykazały również wzrosty. Jedynie spadek nastąpił w segmencie MiMarkt zajmującym się w spółce zależnej współpracą z Xiaomi.

Mimo rekordowych w historii Spółki wyników za cały okres, koniec 2022 roku był jednak mniej dynamiczny pod względem sprzedaży niż wcześniejsze kwartały.

W 2022 roku doszło również do jednorazowej transakcji sprzedaży wszystkich udziałów w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o. z której środki zostały uwzględnione w wyniku rocznym Eurotel SA.

Raport za trzeci kwartał 2022 roku

Osiągnięte dane za trzy kwartały 2022 roku potwierdzają utrzymanie pozytywnego trendu wzrostowego sprzedaży w Grupie Eurotel, który kontynuowany jest od początku roku. Największy wpływ na wyniki miał segment Apple, który wykazał wzrosty we wszystkich liniach produktowych oraz segment T-Mobile, który osiągnął znacznie lepsze wyniki niż w porównywalnych okresach we wcześniejszych latach. Na osiągnięty wynik w Grupie miało również zbycie posiadanych udziałów w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o., które miało miejsce w drugim kwartale br. za które Emitent otrzymał ponad 9 mln zł. Oczekuje się, że słabsze niż wcześniej wyniki w segmencie MiMarkt w spółce zależnej Viamind Sp. z o.o. powinny w przyszłości powrócić do poprzednich poziomów. W opinii Zarządu Emitenta, mimo mniejszej obecnej dynamiki wzrostów sprzedaży, należy się spodziewać dużego przekroczenia wyników rocznych Grupy w stosunku do ubiegłego roku.

Uchwały dotyczące zmian Statutu.

NWZA Eurotel SA w dniu 10 listopada 2022 roku podjęło dwie uchwały. Jedna z nich zgłoszona przez zarząd i dotycząca dostosowania tekstu statutu Spółki do obecnej sytuacji w Spółce oraz aktualizacji jego treści do wprowadzonych zapisów w KSH w szczególności dotyczących szerszych kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie kontroli nad spółką oraz dostępu do informacji. Usunięto również nieaktualne zapisy dotyczące sytuacji sprzed wejścia Spółki na GPW i jej niepublicznego statusu, co w obecnej sytuacji było martwymi zapisami. Druga uchwała zgłoszona przez jednego z udziałowców dotyczyła uprawnień założycielskich, które zostały usunięte w celu zrównania wszystkich udziałowców w zakresie ich praw w Spółce, co ma podnieść atrakcyjność inwestowania w Spółkę jak również wychodzi naprzeciw zapisom o równym traktowaniu wszystkich akcjonariuszy zawartym w DPSN na GPW. Przy obecnej skali działania i stabilnym akcjonariacie, takie zapisy nie są w praktyce potrzebne dla zachowania stabilności w Spółce.

Transmisja on-line obrad WZA w dniu 12 maja 2022 roku

Informujemy, że transmisja obrad WZA Eurotel SA w dniu 12 maja 2022 roku za rok obrotowy 2021 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy wysokości 4,5 zł za akcję z tytułu osiągniętego zysku za 2021 rok. Wysokość dywidendy określona została zgodnie ze stosowaną strategią dywidendową w oparciu o wypracowany zysk, posiadane wolne środki obrotowe oraz brak planowanych inwestycji większej wartości w najbliższym czasie. Określona na podstawie tej strategii dywidenda zostaje w rekomendacji nieznacznie przekroczona wynosząc 84% wypracowanego zysku, ale biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową Spółki oraz otrzymane środki ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej, Zarząd rekomenduje wyższą dywidendę, co nie powinno wpłynąć negatywnie na stabilność i bezpieczeństwo Spółki. Ostateczna wysokość dywidendy będzie określona przez WZA za 2021 rok.

Podpisanie ostatecznej umowy zbycia udziałów w spółce stowarzyszonej

W dniu 11 kwietnia 2022 roku doszło do podpisania ostatecznej umowy zbycia posiadanych przez Emitenta 46% udziałów w spółce Soon Energy Poland Sp. z o.o.

Cena sprzedaży wyniosła 11 129 056 zł. Podpisanie umowy nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Umowie w szczególności związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń jakie Emitent udzielał spółce zależnej. Ustalona cena sprzedaży może być skorygowana w terminie do 30 czerwca 2022 roku, co określone będzie na podstawie ustalenia sytuacji finansowej sprzedawanej spółki. Korekta nie powinna być większa niż 20% całkowitej kwoty transakcji.

Szacunki wyników za 2021 rok

Zarząd Eurotel SA opublikował szacunki jakie zostały osiągnięte przez Spółkę jak i całą Grupę w 2021 roku. Przychody jednostkowe wyniosły 406 mln zł, a zysk netto przekroczył 20 mln zł. Przychody skonsolidowane przekroczyły 490 mln zł, a zysk netto osiągnął 24 mln zł.

Wyniki za 2021 rok po raz kolejny zostały poprawione, a głównymi czynnikami wzrostów było zmniejszenie ograniczeń sprzedaży w związku z epidemią pod koniec 2021 roku w szczególności możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej w salonach sprzedaży. Ostateczne wyniki zostaną podane publicznie po uzyskaniu opinii audytora, co przewidywane jest zgodnie z harmonogramem publikacji raportów do dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Podanie szacunków przed terminem publikacji raportu ma na celu szybsze przekazanie informacji o sytuacji w Spółce i Grupie, aby inwestorzy mieli do nich dostęp kiedy takie dane już można przedstawić i na tej podstawie mogli wyrobić sobie opinię na temat sytuacji w Spółce i jej efektywności działania. W tej sposób realizowana jest rekomendacja określona w DPSN 2016 nr I.R.4 której przestrzeganie Spółka nadal potwierdza.