Transmisja on-line obrad WZA w dniu 20 maja 2021 roku

Informujemy, że transmisja obrad WZA Eurotel SA w dniu 20 maja 2021 roku za rok obrotowy 2020 będzie przeprowadzona na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Walne” od godziny 11:00.

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2020 rok.

Zarząd Eurotel S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 6,20 zł, czyli na łączna kwotę 23 239 181 zł, co stanowi ponad 100% wypracowanego rocznego zysku za 2020 rok w wysokości 16.065.702 zł 60 gr.

Brakująca kwota ponad zysk netto zostanie przesunięta z kapitału zapasowego.

Wysokość proponowanej dywidendy, odpowiada 73% wysokości skumulowanego zysku netto za 2019 i 2020 rok. Z racji braku wypłaty dywidendy za 2019 rok, propozycja wyższej dywidendy może być formą pewnej rekompensaty za jej brak za 2019 rok.

Istniejące uwarunkowania rynkowe związane z zagrożeniem epidemicznym, które były podstawą podjęcia decyzji o braku dywidendy za 2019 rok są nadal w dużej mierze obecne i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości również będą oddziaływały na Spółkę. Jednak pozytywna ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, wykazana w ciągu roku skuteczność prowadzonej przez nią działalności w zmienionych warunkach rynkowych oraz perspektywy dalszej poprawy sytuacji epidemicznej, są w opinii Zarządu wystarczającymi przesłankami, aby nie wstrzymywać dłużej wypłat dywidendy i zarekomendować jej wysokość tak jak na wstępie.

Wyniki Grupy Eurotel za 2020 rok.

Opublikowany Raport roczny za 2020 rok, wykazał rekordowe wyniki osiągnięte przez Eurotel SA oraz jej spółki zależne. Wynik w kategorii skonsolidowanego zysku netto został poprawiony o 24% do poziomu 19 586 tys. zł. Wynik ten udało się uzyskać w trudnym czasie pandemii w którym istniały liczne ograniczenia działania w wielu obszarach funkcjonowania spółek Grupy. W 2020 roku udało się nie tylko wypracować dobre rezultaty, ale również utrzymać sprawność i skalę działania spółek tworzących Grupę. Na koniec 2020 roku utrzymano na podobnym poziomie stan zatrudnienia oraz ilości punktów sprzedaży, zachowując cały czas ich gotowość do dalszego funkcjonowania. Zarówno sieć iDream oferująca produkty Apple jak i MiMarkt oferująca produkty Xiaomi, wykazały wzrosty mimo wspomnianych ograniczeń w funkcjonowaniu. W raportowanym okresie nastąpił również znaczący wzrost skali działania kanału e-commerce, który pozwala w sytuacji, kiedy restrykcje są zniesione, na istotne wsparcie prowadzonej działalności przez ten kanał sprzedaży.

Wyniki za I półrocze 2020 roku.

Osiągnięte przez Grupę Eurotel wyniki za I półrocze 2020 roku wskazują na duży wpływ zmian rynkowych związanych z epidemią Covid-19 na działalność spółek Grupy. W wyniku zamknięcia w okresie ograniczeń związanych z epidemią większości salonów sprzedaży, nastąpił globalny spadek obrotów, który wyniósł ponad 10%, ale jednocześnie udało się poprawić wynik w kategorii zysk netto, który poprawił się o ponad 50%. Powstała anomalia w proporcji przychodów do zysku wynika z kilku czynników. Część z nich ma charakter rachunkowy, a część ekonomiczny, związany z prowadzoną działalnością. Charakter rachunkowy ma przeszacowanie wynikające z MSSF16 i zmniejszenia obciążeń finansowych z tym związanych na skutek zmiany kursu walut w jakich obliczane są w większości przypadków czynsze.

Charakter ekonomiczny, to poprawa wyniku w wyniku obniżenia kosztów działalności, dzięki obniżkom czynszów oraz innych obciążeń w tym pracowniczych na podstawie stosownych przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej oraz równocześnie występujące zwiększenie marży na sprzedaży, gdyż mniejszy obrót został zrealizowany przez sprzedaż w kanałach o wyżej marży np. przez sklep internetowy.

Zwrot pożyczki do PRF.

Spółka Eurotel SA oraz Viamind Sp. z o.o. zwróciły w dniu dzisiejszym otrzymane w maju 2020 roku od PFR środki finansowe wysokości łącznej 7 mln zł.

Zwrot subwencji wynikał z utraty statusu uprawniającego do ich otrzymania w związku ze zmianą regulaminu przyznawania wsparcia i jego nową interpretacją. W ocenie Zarządu, otrzymana subwencja miała być zwrócona po roku czasu w wysokości 50% przyznanej kwoty wsparcia, co wynikało z zapisów umowy z PFR. Zwrot subwencji nie wpływa negatywnie na płynność i bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki.

Podział zysku za 2019 rok.

WZA podjęło jednogłośnie uchwałę o pozostawieniu w Spółce całego zysku wypracowanego za 2019 rok i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, które to organy wskazały na dalszą niepewność co do sytuacji w otoczeniu gospodarczym związanej z możliwą drugą falą epidemii Covid-19 oraz konieczność zapewnienia środków do rozliczenia przesuniętych w czasie płatności publiczno-prawnych jak i komercyjnych. Bezpieczeństwo Spółki jak również zbliżające się zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z okresem zwiększonej sprzedaży są głównymi argumentami za podjęciem takiej uchwały. W opinii Zarządu decyzja ta jest jednorazowa i została podjęta w wyniku wyjątkowych okoliczności, na które Spółka nie miała wpływu oraz nie powoduje zmiany strategii dotyczącej polityki dywidendy w przyszłości.

Transmisja obrad WZA za 2019 rok

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że przeprowadzona będzie transmisja on-line obrad WZA za 2019 rok, która rozpocznie się o godzinie 11 w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Pełne nagranie przebiegu obrad będzie możliwe do odtworzenia również w późniejszym terminie na stronie korporacyjnej Eurotel S.A. w zakładce „Walne”.

Wyniki po I kwartale 2020 roku

Osiągnięte rezultaty w Iq 2020 roku są pod względem wyniku skonsolidowanego w kategorii „zysku na sprzedaży” prawie takie same jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży wykazały nawet pewien wzrost. Rozbieżności dotyczące końcowego wyniku finansowego i jego spadek w porównywalnych okresach, związany jest głównie z metodologią liczenia pewnych pozycji bilansowych w szczególności związanych z wprowadzonymi zasadami ewidencji kosztów zgodnie z MSSF16. W tym przypadku największy wpływ na wynik miało osłabienie złotego, a w związku z tym zwiększyła się pozycja „kosztów finansowych” z racji prowadzenia działalności w galeriach handlowych w których koszty czynszu obliczane są w walutach obcych – głównie Euro. Należy podkreślić, że stosunkowo niewielka skala zmiany kursu złotego, przekłada się na dużą zmianę w wysokości kosztów (bądź przychodów) finansowych, gdyż zgodnie z wspomnianą zasadą wynikającą z MSSF16, wylicza się taką zmianę za cały okres zakładanego użytkowania danego lokalu.

Niezależnie do wspomnianych powyżej czynników, w pierwszym kwartale wzrosły koszty sprzedaży oraz wystąpiły już pierwsze negatywne zjawiska związane z ograniczeniami działalności w związku z epidemią Covid-19, co na pewno będzie miało również znaczenie w kolejnych okresach działalności, ze względu na dłuższy i bardziej restrykcyjny efekt wprowadzonych ograniczeń po tym czasie.

Wsparcie finansowe w związku z epidemią Covid-19

W związku z epidemią Covid-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami w działalności, dotyczącymi w szczególności konieczności zamknięcia punktów sprzedaży oraz zmniejszoną sprzedażą związaną z ograniczeniami w handlu i przemieszczaniu się, przy jednocześnie występujących kosztach stałych, spółki Grupy znalazły się w sytuacji, w której nastąpił znaczący spadek przychodów, a rentowność prowadzonej działalności została zachwiana.

W celu przeciwdziałania powyższym negatywnym konsekwencjom oraz zachowaniu płynności finansowej, spółki Grupy wystąpiły i skorzystały z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez organy rządowe jak i partnerów z jakimi prowadzą działalność.

Jedną ze znaczących form wsparcia było otrzymanie z PFR pożyczki, która została udzielona w kwocie 3,5 mln zł na okres 12 miesięcy, po którym to okresie nastąpi jej zwrot w wysokości zależnej od spełnienia określonych w umowie warunków. Kwota pożyczki nie wpływa na wynik działalności do momentu jej spłaty, jak również jest do tego momentu neutralna podatkowo.

Pożyczka jest przeznaczona na obsługę bieżącej działalności w szczególności pokrywanie kosztów działalności w sytuacji zmniejszonych przychodów.

Podział zysku za 2019 rok

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku osiągniętego za rok obrachunkowy 2019 to przeznaczenie jej w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnieniem jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Spółki związana z epidemią koronawirusa i niepewność co do dalszego czasu trwania epidemii.

Spadające przychody przy równoczesnej konieczności pokrywania kosztów stałych niezbędnych do utrzymania funkcjonowania działalności w znaczący sposób pomniejszają posiadany kapitał i wolne środki obrotowe, które powinny być obecnie akumulowane w celu zapewnienia utrzymania jak najdłużej płynności finansowej.

Powyższa rekomendacja może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji Spółki w kontekście panującej epidemii i jej oceny przez Zarząd. Ostateczna decyzja odnośnie podziału zysku za 2019 rok będzie zależna jednak od rekomendacji Rady Nadzorczej oraz głosowania podczas WZA za 2019 rok.