DataNazwa
2023-11-20 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2023.
2023-09-25 Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
2023-05-22 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2023.
2023-03-31 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022.
2023-03-31 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022.
2022-11-15 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2022.
2022-11-10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2022-09-12 Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
2022-06-08 Data wypłaty dywidendy
2022-05-26 Data nabycia praw do dywidendy