DataNazwa
2022-11-15 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2022.
2022-11-10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2022-09-12 Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
2022-06-08 Data wypłaty dywidendy
2022-05-26 Data nabycia praw do dywidendy
2022-05-23 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2022.
2022-04-12 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021.
2022-04-12 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021.
2021-11-15 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2021.
2021-09-09 Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.