DataNazwa
2024-11-18 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2024
2024-09-17 Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
2024-06-12 Data wypłaty dywidendy
2024-06-05 Data nabycia praw do dywidendy
2024-05-27 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2024
2024-05-21 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2024-04-16 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023
2024-04-16 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023
2023-11-20 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2023.
2023-11-08 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy