DataNazwa
2019-05-28 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2019-05-16 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał
2019-03-28 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
2019-03-28 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018
2018-11-22 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe
2018-09-24 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku, zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
2018-06-14 Data wypłaty dywidendy
2018-06-06 Data nabycia prawa do dywidendy
2018-05-30 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe
2018-05-24 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy