DataNazwa
2022-05-23 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2022.
2022-04-12 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021.
2022-04-12 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021.
2021-11-15 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2021.
2021-09-09 Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
2021-06-10 Data wypłaty dywidendy
2021-06-02 Data nabycia praw do dywidendy
2021-05-20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2021-05-17 Skonsolidowany raport kwartalny zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2021
2021-03-30 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020.