DataNazwa
2020-03-30 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
2019-11-14 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał.
2019-09-12 Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
2019-06-17 Data wypłaty dywidendy
2019-06-07 Data nabycia prawa do dywidendy
2019-05-28 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2019-05-16 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał
2019-03-28 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
2019-03-28 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018
2018-11-22 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe