Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2018-09-22 RB 20/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku. Link
2018-09-20 RB 19/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 5. Link
2018-07-20 RB 18/2018 Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej Link
2018-07-17 RB 17/2018 Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej za 2013 rok. Link
2018-05-24 RB 16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku. Link
2018-05-24 RB 15/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2018 roku. Link
2018-05-24 RB 14/2018 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2017 Link
2018-04-27 RB 13/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok. Link
2018-04-27 RB 12/2018 Rekomendacja podziału zysku za 2017 rok na WZA Link
2018-03-26 RB 11/2018 Umowa spółki zależnej Emitenta Link