Czas od zakończenia 2017 roku do publikacji raportu rocznego wyniósł 81 dni.


Skonsolidowany raport roczny RS 2017
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2017
Sprawozdanie Biegłego MSB GK Eurotel
Sprawozdanie z działalności – Grupa Kapitałowa
Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2017
List Prezesa skonsolidowany
Oświadczenie zarzadu dot. biegłego – skonsolid.
Oświadczenie zarządu dot. rzetelności sprawozdania skonsolid