List Prezesa

Opinia biegłego z badania sprawozd.skonsolid. za 2014r

Oświadczenie Zarządu dot. biegłego

Oświadczenie Zarządu dot.sprawozd.finans.skonsolid. za 2014r

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2014 r (3)

RS_2014

Skonsolidowany raport roczny 2014

Sprawozdanie z działalności za 2014 skonsolidowane