Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Skonsolidowany raport roczny 2016

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A.

Sprawozdanie z działalności za 2016

Raport o zasadach ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności Eurotel S.A.

List Prezesa