Raport roczny R 2016

Raport roczny 2016 jednostkowy

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego EUROTEL S.A.

Raport o zasadach ładu korporacyjnego

List Prezesa

Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
oraz biegłych rewidentów

Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania z działalności Eurotel S.A.