DataNazwa
2018-11-22 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe
2018-09-24 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku, zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
2018-06-14 Data wypłaty dywidendy
2018-06-06 Data nabycia prawa do dywidendy
2018-05-30 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe
2018-05-24 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2018-04-26 Jednostkowy raport roczny za rok 2017
2018-04-26 Skonsolidowany raport roczny za rok 2017
2017-11-15 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
2017-09-18 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku