Kalendarium

15 listopada 2021

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2021.

9 września 2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

20 maja 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

17 maja 2021

Skonsolidowany raport kwartalny zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2021

30 marca 2021

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020.