Kalendarium

15 listopada 2021

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2021.

9 września 2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

10 czerwca 2021

Data wypłaty dywidendy

2 czerwca 2021

Data nabycia praw do dywidendy

20 maja 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy