Kalendarium

22 listopada 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe

24 września 2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku, zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe

14 czerwca 2018

Data wypłaty dywidendy

6 czerwca 2018

Data nabycia prawa do dywidendy

30 maja 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe